onsdag 22. mars 2017

Innhaldsliste til slektsbok per 1999

Eg arbeidde ein del med dette prosjektet fram til 1999. Men da vart eg i mange år prosjektleiar for ikkje mindre enn tre bygdebokprosjekt som gjekk parallelt: Lom, Sula og Volda. Dermed vart eiga slekt bare lagt til sides.

Men her er i alle fall innhaldslista frå 1999 for første delen av det som nok må bli ei bok, ikkje bare eit "skriv" eller "hefte". Det som ikkje er med her, er sjølve slektsregisteret med namn og utfyllande informasjon om barn, barnebarn og ev. fleire ledd etter Eli og Erik. Det må vi kome tilbake til.

Min skrivestil er etter det som kan kallast "oppblåsingsmetoden". Det betyr at eg skriv avsnitt / kapittel litt etter kvart, her og der, og så opprettar eg nye overskrifter for tema eg trur eg kjem til følgje opp seinare, kanskje med stikkord, referansar til kjelder osv. Det betyr at det ikkje er sikkert eg har skrive særleg på enkelte av titlane nedafor. Sidetala antydar litt om kva for avsnitt som er skrive ut i større eller mindre grad.

Forord ................................................................. 5
Innleiing .............................................................. 6
Eli Olsdatter Sugustad og Erik Johansen
Langset ................................................................ 6
Slektsnavnet og eldre navneskikk ....................... 6
English introduction – for the Canandian
branch of the family ............................................ 8

Kapittel 1: Eli O. Sugustad og Erik J.
Langset ................................................................. 9
     Oppvekst og ungdom – Eli ............................. 9
     Oppvekst og ungdom – Erik ........................... 9
     Giftarmål og eigen heim – Østlund ................ 10
     Til Amerika ...................................................... 10
     Spokane ............................................................ 11
     Heim frå Amerika ............................................. 11
     Livet på Østlund ............................................... 12
        Husa ................................................................ 12
        Hva levde de av? ............................................ 12
        Fuglåsen og Østlund ....................................... 12
        Slik Ada mintes Østlund ................................ 13
        Da Inga vart født – og John forsvann ........... 13
     Skogsaka på Østlund ......................................... 14
        Bakgrunn ........................................................ 14
        Nygaardsvold, departementet og
        skogforvaltaren .............................................. 15
        Eriks reaksjon ................................................. 16
        Krognes hyrar advokat ................................... 17
        Avslutning ...................................................... 18
     Frå Østlund til Engan ....................................... 18
        Engan – Nyeng .............................................. 18
        I gammelstua før innflyttinga ........................ 18
     Noen historier om Erik ..................................... 19
        Oppgjør for arbeid på kirka ........................... 19
        Rask reaksjon i smia ...................................... 19
        Fast rytme ....................................................... 19
        Opplæring ...................................................... 19
     Slik minnes vi Eli .............................................. 20
        Sosialt samvær ............................................... 20
        Høgtlesing ...................................................... 20
        Sportsinteresse ............................................... 20
        Da Eli døde ..................................................... 20
        Marit Helgeton ............................................... 20

Kapittel 2: Suggustad – slekta og garden................ 21
     Trekk fra den eldste historia til garden ............. 21
        Ryddinga ........................................................ 21
        Suggustad i middelalderen ............................. 21
     Litt nærmere om skylda og delingene på
     Suggustad ...........................................................22
     Brukere og generasjoner .....................................23
     Historier fra Suggustad .......................................23
     Foreldre, søskenbarn og søsken til Eli ...............24
        Søskena til Marit Tølløvsdtr. Helgetun ...........24
        Søskena til Ola Andersen Sugustad .................25
        Barna til Marit Tølløvsdtr. og Ola Anderss.
        ..........................................................................25

Kapittel 3: Langset – slekt og gardar på
Erik si side .............................................................. 26
     Foreldra til Erik, og syskena deira ......................26
     Langset – overtakinga ........................................27
     Litt generelt om skyss-stellet i Norge ................28
     Skyss-dagboka fra Langset .................................29
        Merknader i dagboka .......................................29
        «Fortegnelse over de Skydspligtige .................30
     Moen – opplysninger fra et dødsboskifte ...........31
        Drifta på Moen i 1883 ......................................34
        Auksjonane .......................................................34
        Slutt-oppgjeret ..................................................34
     Ola Jonssen Ry ....................................................34
     Erikka Olsdtr. Bjørset ..........................................35
     Vollabakken ..........................................................35

Kapittel 4: Litt mer om slekta bakover .............. 37
     Slekt og gardar i Rindalen ...................................37
        Ljøsålia .............................................................37
        Helgatun og Ljøsålia – gardene og folket ........37
        Slekta i Ljøsålia ...............................................38
        Grønli-, Romundstad- og Landsemslekta .........38
        Austigard Bjørnås .............................................38
     Offisersslekta .......................................................38
        Litt generelt om dei militære for snart 200 år
        sidan ...................................................................38
        Brun-slekta og Suggustad ..................................39
        Christian Frantzsen Brun ...................................39
        Frantz Olssen Brun ............................................40
        Ole Brun .............................................................40
        Peter Brun ..........................................................41
        Lars Gram ..........................................................41
     Slekta Frost, Angell, Benkestok, Smør og
     Falk .......................................................................41
        Angell-slekta ......................................................41
        Jesper Hanson og Margete Falk ........................42
        Tord Benkestok ..................................................42
        Smør ...................................................................43
        Falk, Falck eller Falch ........................................43

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar